ලග්න පලාපල

2023-09-21 18:30:00
 මේෂහදිසි වාහන ලාභ හිමිකම් වෙනදාට වඩා ගතට සිතට සැනසිල්ල උදාකරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයාගේ ගමන 8, 9, 10, 11 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයමෙතෙක් කරගෙන ආ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක ලෙස නිමාකර ගැනීමට හැකිවන සතියකි. එමෙන්ම...
2023-09-14 18:30:00
 මේෂව්‍යාපාර ලාභ හිමිකම් ප්‍රමාද වූ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයාගේ ගමන 5, 6, 7, 8 යන භාවයන් මතින් සිදුවනු ලබයි.ගෘහ ජීවිතයසැනසිලිදායක බව වරින් වර අඩු කරන සතියකි. නිතර තනි මතයට කටයුතු...
2023-09-07 18:30:00
මේෂඅධ්‍යාපන ජයග්‍රහණලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 3,4,5 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයසිතට සැනසිලිදායක බවක් අත්කරන දිනයකි. නිතර පවුලේ අය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන බවක් පෙන්නුම් කරයි. රාත්‍රී ගමන් බහුල කාලයක් වන අතර,...
2023-08-31 18:30:00
 මේෂවිවාහ ගිවිසුමක් සාර්ථකයි පවුලේ වගකීමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයාගේ ගමන සිදුවන්නේ 11,12,1,2 යන භාවස්ථානවලයි.ගෘහ ජීවිතයහදිසි සැලසුමකට අත ගැසීමට කටයුතු උදාකරන සතියකි. පවුලේ අය අතර ඇතිවන මතභේදයක් දුරදිග...
2023-08-24 18:30:00
මේෂඅමතර මුදල් වැයවීම් වැඩි කරයි වගකීම් බහුල කරමින් උදාවන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 8,9,10,11 යන භාවස්ථානවලයි.ගෘහ ජීවිතයපවුලේ වැඩිමහල් දරුවකු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා සොයා බැලීමක් කළ යුතු සතියකි. වංචා සහගත කටයුතුවලට පැටලීමට හෝ රැවටීමකට...
2023-08-17 18:30:00
 මේෂවිදෙස් රැකියා සැලසුමක්  පැවැති අවිවේකී බව මඟ හැරී යමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 5, 6, 7, 8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයපවුලේ අය අතර ප්‍රසාදයට පත්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක් සිදු කරයි. වෙනදාට...