ලග්න පලාපල

2021-09-16 18:30:00
මේෂ- විදෙස් හිමිකම්විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් දවසින් වැඩි කාලයක් ගත කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 10,11,12 යන භාවස්ථාන වලයි. නිතර ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කිරීමට සිදුවන සතියකි. කරන කියන කටයුතු වලට පවුලේ...
2021-09-09 18:30:00
මේෂ-දේපලක නිරවුල්තාවයක්නොගැලපෙන ඇසුරක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. විශේෂ කටයුත්තකට අත ගැසීමට සිදුවීමෙන් ගැටලු කීපයක් මතු කරයි. වෙනදාට වඩා...
2021-09-02 18:30:00
මේෂ-සැලසුම් වෙනසක්කලබලකාරී ගති පැවතුම් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේසඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 4,5,6 යන භාවස්ථාන වලයි. අසල්වැසියකු සමඟ නොරිස්සුම් සහගත කටයුතු කීපයක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බවක් පෙනේ. ඒමෙන්ම ඉදිරි සැලසුමක් වෙනස්...
2021-08-26 18:30:00
මේෂ-ණය ගනුදෙනුවක් පියවා ගැනේවිදෙස් ලැබීමක් කෙරෙහි සිත යොදවමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 1,2,3 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. වැඩ කටයුතු අධික වීමේන් වගකීම් පැහැර හැරීමක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බවක් පෙන්වයි. දවසින් වැඩි...
2021-08-19 18:30:00
මේෂ-නීති පිහිටදේපල ගනුදෙනුවක් හේතුවෙන් අමතර මුදලක් වැය කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10,11,12 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නොසිතූ ලෙස නීති පිහි‌ට පැතීමට සිදුවන බවක් පෙන්නුම් කරයි. එමෙන්ම පවුලේ කෙනකු වෙනුවෙන් ඇප කැප වී...
2021-08-12 18:30:00
මේෂ-පවුලේ අයගේ දෝෂාරෝපණයක්කලබලකාරී ගති පැවැතුම් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ගමන් කරන්නේ 6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වලයි. තමා ළඟින් ඇසුරු කරන අයෙකු සමඟ ඇති වන සිත් නොහොඳකමක් දුර දිග යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. පවුලේ වැඩිමහල්...