ලග්න පලාපල

2022-08-11 18:30:00
මේෂමවුපිය උරුමයකට අර්බුදඔබගේ ලග්නයේ මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගෝචර වන්නේ 10,11,12,1යන භාවස්ථාන වලයි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ මෙතෙක් පැවැති අවහිරතා කීපයක් මඟහැරී යන කාලයක් බව පෙන්නුම් කරයි. හදිසි තීරණ ගැනීමෙන් තමාට අවාසිදායක තත්වයක් ඇති වීමට ඉඩ...
2022-08-04 18:30:00
මේෂකටයුතු කීපයක් සාර්ථකයිඋදාවන මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 7,8,9 යන භාවස්ථාන වලයි. අවිවාහකයන්ට යහපත් කාලයක් වන අතර මෙතෙක් මගහැරී තිබූ විවාහ යෝජනාවක් සාර්ථක වන බවක් පෙන්නුම් කරයි. එමෙන්ම පවුලේ අය අතර පවැති...
2022-08-04 18:30:00
මේෂකටයුතු කීපයක් සාර්ථකයිඋදාවන මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 7,8,9 යන භාවස්ථාන වලයි. අවිවාහකයන්ට යහපත් කාලයක් වන අතර මෙතෙක් මගහැරී තිබූ විවාහ යෝජනාවක් සාර්ථක වන බවක් පෙන්නුම් කරයි. එමෙන්ම පවුලේ අය අතර පවැති...
2022-07-28 18:30:00
මේෂනිෂ්ඵල ගමන්ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වුවත් වැය පස අධික කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 4,5,6 යන භාවස්ථානවලයි. ගේ දොර සැලසුමක් වෙනු‌වෙන් වෙහෙසීමට සිදුවන සතියකි. නිතර නිෂ්ඵල ගමන් යෙදෙන කාලයක් බව පෙන්නුම් කරයි. ශාස්ත්‍...
2022-07-21 18:30:00
මේෂදේපළ ගැටලුවකට නීති පිහිටඋදාවන මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3,4 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් යොදාගත් සැලසුමක් වෙනසකට ලක් කරන සතියකි. නිතර ගතට සිතට අවිවේකී බවක් ඇති වන අතර පවුලේ කටයුතු සම්බන්ධ සිත්තැවුලක් අසන්න ලැබේ....
2022-07-14 18:30:00
මේෂ  සැලසුමක් සාර්ථක වෙයි  හිතුවක්කාර තීරණයක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවක් ඇති කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 10,11,12,1 යන භාවස්ථානවල සිටිනු ලබයි. හදිසි ලැබීමකට බාධාගෙන දෙන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. එමෙන්ම...