ලග්න පලාපල

2024-02-22 18:30:00
 මේෂගනුදෙනුවක් සාර්ථකයිපවුලේ ඉදිරි සැලසුම් කීපයක් වෙනස්කරමින් සතිය ආරම්භවන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 4, 5, 6, 7 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයවෙනදාට වඩා වෙහෙසීම් වැඩිකරන සතියකි. වගකීම් බහුලවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක්...
2024-02-15 18:30:00
 මේෂඉදිරි සැලසුමකට වෙහෙසෙයිඅවිවේකී ලෙස සතිය උදා කරමින් පවතින අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයපවුලේ කටයුතු සම්බන්ධ වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් දැක්විය යුතු සතියකි. යන එන ගමන් ගැන ද සැලකිලිමත්වන්න....
2024-02-08 18:30:00
 මේෂයෝජනා ස්ථිරවීමක් ගතට සිතට සැනසිලිදායක බවක් ඇති කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 10, 11, 12,1 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයමෙතෙක් කරගෙන ආ වැඩපිළිවෙළක සාර්ථක නිමාවක් දැකිය හැකි කාලයකි. එමෙන්ම කරන කියන කටයුතුවලින් ප්‍...
2024-02-01 18:30:00
 මේෂඋදාසීන ගති මඟ හැරේ විශේෂ ගමනකට සැලසුමක් ඇති කර ගනිමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 7,8,9 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයපවුලේ කටයුතු වෙනදාට වඩා උත්සාහවන්තව සිදු කරන බවක් පෙනේ. පැවැති උදාසීන ගති...
2024-01-25 18:30:00
මේෂහදිසි වාහන ගනුදෙනුවක්අමතර වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 4,5,6 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයගෘහ ජීවිතයේ කටයුතු තරමක චංචල බවකින් සිදු කරන බවක් පෙන්නුම් කරයි. නිතර පින්දහම් කටයුතුවල නිරතවන...
2024-01-18 18:30:00
 මේෂඅලුත් වගකීම් භාර ගැනීමක්සැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 1,2,3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයතරමක් දුරට අවිවේකී බවක් ඇති වුවත් ගතට සිතට සැනසිල්ල උදා කරන බවක් පෙන්නුම් කරයි. දරුවකු...