ලග්න පලාපල

2024-06-20 18:30:00
 මේෂවිදෙස් සහයක් අවිවේකී ලෙස සතිය උදාකරන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 8,9,10,11 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයහිතුවක්කාර තීරණයක් තමාට අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති කරයි. නොසිතූ නීති ගැටලුවකට මැදිවීමට ඉඩ ඇති බවක් පෙනේ. පියපස ඥාතියකු පිළිබඳ...
2024-06-13 18:30:00
මේෂතනිකඩ අයට මංගල සීනුවෙනදාට වඩා වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයඅලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන කාලයකි. විශ්වාසවන්ත කෙනකුගේ ඇසුරට කටයුතු පත් වේ. අවිවාහකයන්ට සුබදායක...
2024-06-06 18:30:00
 මේෂ හදිසි ගනුදෙනුවක් අවිවේකී ලෙස සතිය උදා කරන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයසැනසිලිදායක බව තරමක් දුරට අඩු කරන කාලයකි. අමතර වගකීම් සහිත කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධ වීමට සිදුවෙයි. නිතර තමා හමුවට එන...
2024-05-30 18:30:00
 මේෂආර්ථිකය යහපත් වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 11, 12, 1, 2 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයඅලුත් හිතවත්කම්වලට මඟ සැලසුණත් ඒවා එතරම් දුරට පවත්වාගෙන යාමට අපහසුවන බවක් පෙන්නුම් කරයි....
2024-05-23 18:30:00
 මේෂවිශ්වාසවන්ත  ඇසුරක්ගතට සිතට සැනසිල්ල උදා කරන සතියකි. මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 8,9,10,11 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයඋත්සාහය හා උනන්දුව මත කරන කියන කටයුතු කීපයක් සාර්ථක වන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. මෙතෙක් පැවැති පවුලේ ගැටලුවක්...
2024-05-16 18:30:00
 මේෂනැති වූ දෙයක් නැවත ලැබෙයිබලාපොරොත්තු සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර මේ සතියේ 5, 6, 7, 8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයදේපළ පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති වුවත් ඒවා සාර්ථක ලෙස විසඳා ගැනීමට හැකිවෙයි. ගේ දොර කටයුතු නවීකරණය කරගැනීමට...