විශේෂාංග

2021-07-22 18:30:00
සිතට සතුට සෙත සලසන කදිර දෙවිඳුනේ අවසරසතට තෙදැති නෙත් යොමුකර පිහිට ලබා දෙන නිරතුරරටට අභිමනක් ගෙනදෙන ඇසළ පෙරහරේ විසිතුරසැමට අසිරි සිරි බර වන සුවදෙන දසුනකි පැහැසරඅජිත් ධර්මසිරි
2021-07-22 18:30:00
සිතට සතුට සෙත සලසන කදිර දෙවිඳුනේ අවසරසතට තෙදැති නෙත් යොමුකර පිහිට ලබා දෙන නිරතුරරටට අභිමනක් ගෙනදෙන ඇසළ පෙරහරේ විසිතුරසැමට අසිරි සිරි බර වන සුවදෙන දසුනකි පැහැසරඅජිත් ධර්මසිරි
2021-07-22 18:30:00
සිතට සතුට සෙත සලසන කදිර දෙවිඳුනේ අවසරසතට තෙදැති නෙත් යොමුකර පිහිට ලබා දෙන නිරතුරරටට අභිමනක් ගෙනදෙන ඇසළ පෙරහරේ විසිතුරසැමට අසිරි සිරි බර වන සුවදෙන දසුනකි පැහැසරඅජිත් ධර්මසිරි
2021-07-22 18:30:00
ප්‍ර: අපේ හාමුදුරුවනේ ඇසළ පොහොය දිනයත් වටිනාම පොහොය දිනයක් නේද?පි: ඔව් ලෝකවාසි බෞද්ධ ජනතාවට ඉතාම සුවිශේෂී පොහොය දිනයක් මේ ඇසළ පොහොය.ප්‍ර: මේ වටිනා පොහොය දිනයේ සිදු වූ විශේෂ සිදුවීම් සිහිකළොත් එහෙම?පි: ඔව්, මේ පොහොය දිනයේ විශේෂ සිදුවීම්...
2021-07-22 18:30:00
මිනිස් සිරුරේ වෙන් වෙන් වශයෙන් පවතින ඇට යුගලයක් එක්කාසු වෙන තැන සන්ධියකි. මෙය සන්ධිය නමින් හැඳින් වේ. මෙවැනි සන්ධි එකක් නොව කීපයක්ම අපේ ශරීරයේ පිහිටා තිබේ. නිර්මාණය ක්‍රියා කාරීත්වය සහ ප්‍රයෝජනය අනුව ඒවා විශේෂ හා සාමාන්‍ය අනුව කොටස් දෙකකි...
2021-07-15 18:30:00
“මට පසුගිය කාලෙදි දැනුණා, මම මට විතරක් අයිති නැහැ කියා” ඒ මට ඇහුන ගීත කාණ්ඩයක්. මේ ලෝකේ සියලුම දේ අනිත්‍යයි. ඒ බෞද්ධ දර්ශනයේ නිවැරැදි මාර්ගය. වැලි වැලිවලටත්, පස් පස්වලටත්, දූවිලි දූවිලිවලටත් ගියාවේ. ඒ තවත් ආගමික දර්ශනයක්. කවුරු කොයි...