දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

නොවැම්බර් 20, 2020

නොවැම්බර් 20 දා සිට 26 දක්වා

20 ශු - උදේ 06.58 - උදේ 07.08 දක්වා

21 ශ - දහවල් 11.56 සිට දහවල් 12.26 දක්වා

22 රි – උදේ 07.33 සිට උදේ 07.59 දක්වා

23 ච - උදේ 09.57 සිට උදේ 10.27 දක්වා

24 කු – උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා

25 බු - උදේ 08.29 සිට උදේ 08.45 දක්වා

26 ගු - උදේ 10.27 සිට උදේ 10.57 දක්වා

 

(ඉරිදා, අඟහරුවාදා , බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා) දකුණු පය ද, සඳුදා,බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, සුබ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සුදුසු වේ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.