චම්පිකා අඹුවන්ගල

2021-01-21 18:30:00
ජනවාරි 22 දා සිට 28 දක්වා22 ශු – උදේ 07.23 සිට උදේ 07.37 දක්වා23 ශ – උදේ 06.25 සිට උදේ 06.54 දක්වා24 ර - උදේ 08.01 සිට උදේ 08.22 දක්වා25 ච -දහවල් 10.49 සිට දහවල් 11.18 දක්වා26 කු -උදේ 09.36 සිට උදේ 09.53 දක්වා27 බු – දහවල් 10.22 සිට දහවල්...
2021-01-14 18:30:00
15 ශු උදේ 08.53 සිට උදේ 09.15 දක්වා16 ශ උදේ 06.27 සිට උදේ 06.56 දක්වා17 ර දහවල් 12.22 සිට දහවල් 12.51 දක්වා18 ච උදේ 08.53 සිට උදේ 09.15 දක්වා19 කු උදේ 08.03 සිට උදේ 08.24 දක්වා20 බු උදේ 07.25 සිට උදේ 07.39 දක්වා21 ගු දහවල් 12.22 සිට දහවල්...
2020-12-31 18:30:00
සර්ප විෂ වෙද සංග්‍රහයකර්තෘ – ආයුර්වේද ආචාර්ය ප්‍රභාත් සී.ඒ.ගමගේ 2.වාස්තු විද්‍යාව – සිරිකත රැන්දූ සුන්දර නිවසක් (වාස්තු විද්‍යාත්මක උපදෙස් සංග්‍රහය කර්තෘ – ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආචාර්ය සී.ඒ.ගමගේ 1.සර්ප වෙද වෛද්‍ය සංග්‍රහය ආයුර්වේද...
2020-12-17 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසුයි.18 ශු උදේ 07.14 සිට උදේ 07.27 දක්වා19 ශ උදේ 06.15 සිට උදේ 06.45 දක්වා20 ර උදේ 07.51 සිට උදේ 08.13 දක්වා21...
2020-12-03 18:30:00
04 ශු - උදේ 07.09 සිට උදේ 07.22 දක්වා05 ශ- උදේ 06.10 සිට උදේ 06.40 දක්වා06 රි – උදේ 09.22 සිට උදේ 09.36 දක්වා07 ච - උදේ 07.09 සිට උදේ 07.22 දක්වා08 කු – දහවල් 10.34 සිට දහවල් 11.04 දක්වා09 බු – දහවල් 11.46 සිට දහවල් 12.02 දක්වා10 ගු – උදේ...
2020-11-26 18:30:00
    27 ශු - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 28 ශ - උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා 29 රි - උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා 30 ච - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 01 කු - උදේ 09.22- සිට උදේ 09.36 දක්වා 02 බු...