දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත (සැප්තැම්බර් 11 දා සිට 17 දක්වා)

සැප්තැම්බර් 11, 2020
          
11 ශු - උදේ 08.39 සිට උදේ 08.53 දක්වා 
12 ශ - උදේ 07.41 සිට උදේ 08.17 දක්වා 
13 ර - සවස 03.17 සිට සවස 03.47 දක්වා 
14 ච - උදේ 10.10 සිට උදේ 10.41 දක්වා 
15 කු - දහවල් 12.13 සිට දහවල් 12.43 දක්වා 
16 බු - උදේ 08.35 සිට උදේ 08.53 දක්වා 
17 ගු - උදේ 06.02  සිට උදේ 06.33 දක්වා 
 
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ. 
 
 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.