රෝගාබාධ අමනුෂ්‍ය දෝෂ වළකන රුවන් පිරිතේ හාස්කම්

පෙබරවාරි 23, 2024

 

භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ

කෙළ ලක්ෂයක් සක්වළ පුරා

අනන්ත බුදු ගුණයෙන් බලගන්වා

දේශනා කර වදාළ

උතුම් රතන සූත්‍රාන්ත දේශනාවෙන්

එදිනෙදා ජීවිතයේ ඇතිවන ආබාධ, අසනීප

පහත් පෙළේ භූත බලවේග තුරන් කිරීමට මෙන්ම

යහපත සළසා ගැනීම සඳහා ගත හැකි ප්‍රයෝජන අපමණය.

පැරැණි යතිවරයන්වහන්සේලා මෙන්ම,

ගුණවත් මිනිසුන් මෙලොව යහපත උදෙසා

මේ උතුම් දේශනාවෙන්

බොහෝ පල ප්‍රයෝජන ලබාගෙන ඇත.

මෙහි සඳහන් මේ උතුම් හාස්කම් යහපත කැමැති ⁣

ඔබ සැම ඉතා දැහැමින් සිදු කරගන්න.

තිසරණ පන්සිල්හි පිහිටා තෙරුවන් වන්දනා කර

ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍ය රාජයාණන් ප්‍රමුඛ දෙවිවරුන්ට පින් දී

යහපත් මනසකින් මේ අත්දුටු හාස්කම් සිදු කරගෙන

සුබසෙත සලසා ගන්න.

(ගාථා නිවැරැදිව උච්චාරණය කිරීමේ පහසුව පිණිස

පුරාතන සම්ප්‍රදායයෙන් තොරව හල් කිරීම් යොදා ඇති බව සලකන්න)

 

 

**************

1. කෝටි සතසහස්සේසු

චක්කවාලේසු ‍ෙද්වතා

යස්සාණං පතිගණ්හන්ති

යඤ්ච වෙසාලියං පු‍ෙර්

රෝගාමනුස්ස දුබ්භික්ඛ සම්භූතං තිවිධං භයං

ඛිප්පමන්තරධාපෙසි - පරිත්තං තං භණාමහේ

 

යානීධ භූතානි සමාගතානි

භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛේ

සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු

ආථෝපි සක්කච්ච සුණන්තු භාසිතං

තස්මාහි භූතා නි සාමේථ සබ්බේ

මෙත්තං කරෝථ මානුසියා පජාය

දිවා ච රත්තෝ ච හරන්ති යේ බලිං

තස්මා හි නේ රක්ඛථ අප්පමත්තා

 

මේ ගාථා දෙකෙන් පිරිත් කරන කල

හිස සෝදා ස්නානය කර

පිරිසුදු වස්ත්‍ර ඇඳ චෛත්‍යස්ථානයකට පැමිණ

තිසරණ පන්සිල්හි පිහිටා ඒකාන්ත ශුද්ධ චිත්තයෙහි යෙදී

මල් පහන් සුවඳ ආදිය බුදුන්ට පුදා ගිතෙලින්

පහනක් බුදුන්ට පුදා විවේකීව හිද මාගේ අභිමතය සිද්ධ වේවා යි

අධිෂ්ඨාන කොට දෙවියන්ට පින් දී මේ ගාථා දෙක

108 වරක් කියා සැතපෙනු.

කැමැත්ත සිහිනෙන් පෙනේ.

මේ හැර යක් ලෙඩට පිරිත් කර නූල් බඳිනු

රෙදි කොනකට මතුරා ගැට ගසනු.

බිලිඳුන්ගේ බාලගිරි දොසට කිරි තෙල් මතුරනු.

 

****************

2. යං කිඤ්චි චිත්තං ඉධ වා හුරං වා

සග්ගේසු වා යං රතනං පණීතං

නනෝසමං අත්ථි තථාගතේන

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

එතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

ඪ. මේ ගාථාවෙන් පිරිත් කරන කල මුලින් කී පරිදි

සීලාදී ගුණයෙහි පිහිටා චෛත්‍යයක් සමීපයෙහි බුදුන්ට

විලඳ, කිරිබත්, පුදා තමන්ගේ අභිමතය දෙවියන්ට කියා

ඔයකින් හෝ මුහුදු වෙරළකින් හෝ වැලි ගෙන

108 වරක් මතුරා නිවෙසෙහි දමනු.

යක්ෂ දිෂ්ටි දුරු වේ. හොල්මන් නැතිවේ. භය දුරුවේ.

භය ඇති මාර්ගයක යන විට තුන් පුරුකක් ඇති ඊ තණ ගසක් කඩා

108 වරක් පිරිත් කර හිසෙහි පැලඳ

එම ගාථාව කිය කියා යනු. භය දුරු වේ.

 

ii
. ගෝරෝචන ගෙන වස්ත්‍ර කඩක රඳවා මෙයින් මතුරා

තිලක දී රජුන් දකිනු වසඟ වේ.

ii
ඪ. බාල දරුවන් හඬන කල පිරිසුදු අළුවලට

මතුරා තිලක දෙනු. හැඬීම නවතී.

ඪම. ප්‍රේත බැල්මට නොඉඳුල් පැන් මතුරා ලෙඩාට දෙනු.

 

3. ඛයං විරාගං අමතං පණීතං

යදජ්ඣගා සක්‍යමුනී සමාහිතෝ

නතේන ධම්මේන සමත්ථි කිඤ්චිි

ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

ඪ. මේ ගාථාවෙන් පිරිත් කරන කල ද පෙර කී ලෙස සීලාදී ගුණයෙහි පිහිටා

සෑම පිල්ලි, අංගම්, සූනියම්වලට

108 වරක් හඳුන් මතුරා ඉණ තබා යනු, සූනියම් නොවදී,

ii
. සර්ප විෂට මතුරා ඇඟ ගානු. විෂ බසියි.

ii
ඪ. සතුරන් දකිනු, මිතුරු වේ.

ඪම. තෙලට මතුරා ඇඟ ගානු, විෂ බසියි.

108 වරක් පිරිත් කිරීමෙන් රුජා ද දුරුවේ.

 

****************

4. යං බුද්ධසෙටඨෝ පරිවණ්ණයී සුචිං

සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු

සමාධිනාතේන සමෝ න විජ්ජති

ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

මෙයින් පෙර කී ලෙසම සීලාදී ගුණයෙහි පිහිටා 108 වරක්

සමන් මල් මතුරා දාගැබක් සමීපයේ පුදනු,

සෑම රෝග උපද්‍රව දුරුවේ.

ඪ. මෙසේම පැන් මතුරා ඉරි පැන්නුම් ලෙඩට බොන්නට දෙනු.

ii
. සමන් මල් මතුරා හරක් ගාලේ දමනු. ගවයෝ බෝවෙත්.

ඪම. සපුමලට 108 වරක් මතුරා ගවයන් නාවනු. ගවයෝ බෝවෙත්.

ම. වතුරට 108 වරක් මතුරා ගවයන් නාවනු. ගවයෝ බෝවෙත්,

මඪ. ස්ත්‍රීන් ඔසප් වු දවසේ මෙයින් 108 වරක්

පිරිත් කර පොවනු. දරුගැබ සිටීයි.

මii
. එසේම 108 වරක් සපුමලට මතුරා රෙදිපිළි තිබෙන තැන ද,

වී කොටුවලද තබනු. එහි උපද්‍රව දුරුවෙයි

 

 

5. යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්ථා

චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති

තේ දක්ඛිණේ‍යයා සුගතස්ස සාවකා

ඒතේසු දින්නානි මහප්ඵලානි

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

ඪ. මෙයින් තුන්දොස් හිර කරන ලද රෝගවලට දෙහි මතුරා කපනු.

ii
. තැඹිලි කස පැනට (තැඹිලි වතුරට) 108 වරක් මතුරා බොනු.

ශ්‍රියා වැඩෙයි. භය දුරුවෙයි. සතුරෝ නැති වෙති.

 

ii
ඪ. අනුන් හා යුක්ති බණන විට සිහිකර බණනු. දිනයි.

ඪම. රජුන් දැකීමට 108 වරක් තැඹිලි තෙල් මතුරා ගානු.

 

***************

 

 

6. යේ සුප්ප යුත්තා මනසා දළ්හේන

නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි

තේ පත්තිපත්තා අමතං විගය්හ

ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමානා

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

ඪ. සහල් ගැරූ තැනකින් ගල්කැට 7 ක් ගෙන

එක එක ගලට මෙයින් 7 වර බැගින් මතුරා ගෙයිි සතර

කොණේද, ගේ මැද ද, ඉදිරි දොර පාමුල ද, තබනු.

තමාගේ රහස් ද, රහසේ තැබූ බඩුද හෙළි නොවේ.

ii
. කුරුමිණියන් කෑ පත්‍රයක මෙය ලියා 108 වරක් පිරිත් කර

තමන්ගේ ඉණ තබා ගනු. වසංගත නොවදියි.

 

7. යථින්දඛීලෝ පඨවිංසිතෝ සියා - චතුබ්භි වාතේහි අසම්පකම්පියෝ

තථූපමං සප්පුරිසං වදාමි- යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං - ඒතේන සච්ඡේන සුවත්ථි හෝතූ

ඪ. මෙයින් 108 වරක් බෝ මැඬක දී සමන් මල් මතුරා

චෛත්‍යයට පුදා දෙවියන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතා

සතුරන් මැදට යනු, මිතුරු වේ.

ii
. කුළුහරකුන්ගේ භයට ද ලියා පේ කොට අත තබා යනු.

උපද්‍රවයක් නොවේ.

 

8. යේ අරියසච්චානි විභාවයන්ති

ගම්භීර ප‍ෙන සුදේසිතානි

කිඤ්චාපි තේහොන්ති භුසප්පමත්තා

න තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

 

ඪ. මෙයින් මී තෙලට 108 වරක් මතුරා ඇඟ ගානු. ශ්‍රියා ඇතිවේ.

ii
. යක්ෂ, ප්‍රේත, භය හා තමන්ට වෙනත් යම් භයක් ඇති වූ විට

මේ ගාථාවෙන් පිරිත් කරනු, දුරුවෙයි.

ii
ඪ. නපුරක් වන විට සඳුන් මතුරා තිලක තබනු.

ඪම. බෝ වන රෝගවලින් වැළකීමට කොටි තෙලට

108 වරක් මතුරා ළඟ තබා ගනු.

 

***************

 

9. සහාවස්ස දස්සනසම්පදාය

තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති

සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතංච

සීලබ්බතං වාපි යදත්ථි කිඤ්චි

චතුහ පායේහි ච විප්පමුත්තෝ

ඡචාභි ඨානානි අභබ්බෝ කාතුං

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

ඪ. මෙයින් 108 වරක් තෙල් මතුරා කකුලේ ගා ගමන් යනු.

වේදනාවක් නොදැනෙයි. පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකියි.

 

10. කිඤ්චාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං

කායේන වාචා උද චේතසා වා

අභබබෝ සෝ තස්ස පටිච්ඡාදාය

අභබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

ඪ. මේ ගාථාව කියා කුඹුරේ සී සානු. ඌරෝ නොකත්.

ii
. සිහි කරනු. සොරුන් ගෙන් උපද්‍රව නො වේ.

ii
ඪ. මෙයින් බෙහෙත්වලට මතුරා දෙනු. සියලු ආරක්ෂාවට යහපති.

 

11. වනප්පගුම්බේ යථා ඵුස්සිතග්ගේ

ගිම්හානෙමාසේ පඨමස්මිං ගිම්හේ

තථූපමං ධම්මවරං අදේසයි

නිබ්බාණ ගාමිං පරමං හිතාය

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු

ඪ. මෙයින් 108 වරක් පැන් මතුරා පොවනු.

ගර්භිණීහු වහා ප්‍රසූත කෙරෙත්.

ii
. වීවලට 108 වරක් මතුරා වපුරනු. අස්වැන්න වැඩිවෙයි.

ii
ඪ. තෙලට 108 වරක් මතුරා දල්වනු.

ශ්‍රියාව ඇති වේ. අමනුෂ්‍ය දෝෂ දුරුවෙයි.

බෙ‍ෙහත් දෙන විට මතුරා දෙනු. සුව වේ.

 

***********

 

12. වරෝ වරඤ්ඤූ වරදෝ වරාහරෝ

අනුත්තරෝ ධම්මවරං අදේසයි

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චෙන සුවත්ති හෝතු

 

ඪ. මේ ගාථාවෙන් 108 වරක් වතුර මතුරා ඉසිනු.

ඉපියන්, මීයන් ආදි සතුන්ගේ උපද්‍රව නැති‍ෙවයි.

ii
. පැනට පිරිත් කොට ළදරුවන් නාවනු. උපද්‍රව දුරුවේ.

ii
ඪ. තැඹිලි තෙල් 108 වරක් මතුරා ගා යනු නඩු දිනත්.

ඪම. සිරුරේ ගඩු ඇති විට අතට 108 වරක් මතුරා පිරිමදිනු. සුවවේ.

 

13. ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං

විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මිං

තේ ඛීණබීජා අවිරුළ්හිච්ඡන්දා - නිබ්බන්ති ධීරා යථා යං පදීපෝ

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං - ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

i. පිස්සු බල්ලන් කෑවාට මෙයින් 108 වරක් තෙල් මතුරා ගානු.

ii . මෙයින් පිරිත්කර පැන් ගෙයි ඉසිනු. උපද්‍රව දුරුවේ.

i. මෙයින් පිරිත් කොට හරක් ගාලට ගත් කල

සියලු උවදුරු දුරු වී ගවයෝ බෝවෙත්.

iv. ළදරුවන්ට රන්කිරි කට ගෑමේදී කිරට මතුරනු.

v. ඉඳුල් කට ගෑමේදී තෙල් මතුරා දෙනු.

 

14. යානීධ භූතානි සමාගතානි - භුම්මා නිවා යා නිව අන්තලික්කේ

තථාගතං දේවමනුස්ස පූජිතං - බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු

යානීධ භූතානි - පේ - ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු

යානීධ භූතානි - පේ - සංඝං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු

i. මෙයින් මීමැස්මොරයට 108 වරක්

තැඹිලි වතුර මතුරා සතියක් බොන්නට දෙනු.

ii
. සියලු ආරක්ෂාවට නිතර සිහි කරනු.

 

වාරියපොළ කොළඹගම ශ්‍රී මියුගුණාරාම රාජමහා විහාරාධිපති

නේපාලයේ ලුම්බිණි නුවර

නේපාල ශ්‍රී ලංකා මහා විහාරයේ භාරකාර විහාරාධිපති

සම්මානිත ආචාර්ය පූජ්‍යපාද

ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි

(කොළඹගම පොඩි හාමුදුරුවෝ)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.