සතියේ පඤ්චාංගය

මැයි 10, 2024

 

ශක වර්ෂ 1946 ක් වූ මේෂ රවි 27 භාග වෙසක් පුර තියවක තිථිය ලත් කිවිදින සිට වෘෂභ රවි 03 භාග වෙසක් පුර නවවක ලත් ගුරු දින දක්වායි.

ග්‍රහයෝ සහ රාශි

රවි - මේෂ (14 දා සවස 05.54 වෘෂභ)

කුජ - මීන

බුධ - මීන ( 10 දා සවස 06.49 මේෂ

ගුරු - වෘෂභ

ශුක්‍ර - මේෂ

ශනි - කුම්භ

රාහු - මීන

කේතු - කන්‍යා

යුරේනස් - මේෂ

නැප්චූන් - මීන

 

ග්‍රහයෝ සහ නැකැත්

රවි - බෙරණ (11 දා උදේ 07.03 කැති)

කුජ - උත්‍රපුටුප ( 15 දා අලුයම 12.59 රේවතී)

බුධ - රේවතී ( 10 දා සවස 06.49 අස්විද)

ගුරු - කැති

ශුක්‍ර - බෙරණ ( 16 දා සවස 03.44 කැති)

ශනි - පුවපුටුප

රාහු - රේවතී

කේතු - හත

යුරේනස් - කැති

නැප්චූන් - උත්‍රපුටුප

 

පෝය

මැයි 15 බදාදා අලුයම 04.22න් පුර අටවක ලබා 16 බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.25න් ගෙවේ. 15 බදාදා සිල්.

 

චන්ද්‍ර චාරය

10 දා රාත්‍රී 10.32 මිථුන

13 දා අලුයම 05.07 කටක

15 දා සවස 03.29 සිංහ

 

දිනූ තත්ත්ූවය

මැයි 10 සිකුරාදා

මේෂ රවි 27 භාග වෙසක් පුර තියවක තිථිය ලත් කිවිදින. ඉර උදාව 05.55. ඉර බැසීම 06.19. රෙහෙන නැකත උදේ 10.52න් ගෙවී මුවසිරස නැකත ලබයි. වෙසක් පුර දියවක තිථිය අලුයම 04.20න් ගෙවී පුර තියවක තිථිය ලබා පවතී. අතිගණ්ඩ යෝගය දහවල් 12.11න් ගෙවී සූකර්ම යෝගය ලබයි. කෞලවකරණය අලුයම 04.20න් ගෙවී තෛතිලකරණය ලබා එය සවස 03.36න් ගෙවී ගරජකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව - ගෙල

අමෘත කලාව - කෙණ්ඩ

මරු - ගිනිකොන

යෝගිනි - ගිනිකොන

සුබ දිශාව - දකුණ

මැයි 11 සෙනසුරාදා

මේෂ රවි 28 භාග වෙසක් පුර ජලවක ලත් ශනිදින. ඉර උදාව 05.54. ඉර බැසීම 06.19 මුවසිරස නැකත උදේ 10.20න් ගෙවී අද නැකත ලබයි. වෙසක් පුර තියවක තිථිය අලුයම 02.54න් ගෙවී පුර ජලවක තිථිය ලබා පවතී. සූකර්ම යෝගය උදේ 10.07න් ගෙවී ධෘති යෝගය ලබයි. ගරජකරණය අලුයම 02.54න් ගෙවී වණිජකරණය ලබා එය දහවල් 02.29න් ගෙවී විෂ්ටිකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව - නාසය

අමෘත කලාව - දණහිස

මරු - නැඟෙනහිර

යෝගිනි - නිරිත

සුබ දිශාව - දකුණ

මැයි 12 ඉරිදා

මේෂ රවි 29 භාග වෙසක් පුර විසේනිය ලත් රවිදින ඉර උදාව 05.54 ඉර බැසීම 06.20 අද නැකත උදේ 10.31න් ගෙවී පුනාවස නැකත ලබයි. වෙසක් පුර ජලවක තිථිය අලුයම 02.09න් ගෙවී පුර විසේනිය තිථිය ලබා පවතී. ධෘති යෝගය උදේ 08.37න් ගෙවී ශුල යෝගය ලබයි.

විෂ්ටිකරණය අලුයම 02.09න් ගෙවී බවකරණය ලබා එය දහවල් 02.05න් ගෙවී බාලවකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව - ඇස

අමෘත කලාව - ලිංග, යෝනි

මරු - උතුර

යෝගිනි - දකුණ

සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

මැයි 13 සඳුදා

මේෂ රවි 30 භාග වෙසක් පුර සැටවක ලත් සඳුදින. ඉර උදාව 05.54 ඉර බැසීම 06.20. පුනාවස නැකත දහවල් 11.29න් ගෙවී පුෂ නැකත ලබයි. වෙසක් පුර විසේනිය තිථිය අලුයම 02.08න් ගෙවී පුර සැටවක තිථිය ලබා පවතී. ශුල යෝගය උදේ 07.44න් ගෙවී ගණ්ඩ යෝගය ලබයි. බාලවකරණය අලුයම 02.08න් ගෙවී කෞලවකරණය ලබා එය දහවල් 02.28න් ගෙවී තෛතිලකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව - පෙකණිය

අමෘත කලාව - ළැම

මරු - වයඹ

යෝගිනි - බටහිර

සුබ දිශාව - උතුªර

මැයි 14 අඟහරුවාදා

වෘෂභ රවි 01 භාග වෙසක් පුර සතවක ලත් කුජදින ඉර උදාව 05.54 ඉර බැසීම 06.20. පුෂ නැකත දහවල් 01.10න් ගෙවී අස්ලිස නැකත ලබයි. වෙසක් පුර සැටවක තිථිය අලුයම 02.54න් ගෙවී පුර නවවක තිථිය ලබා පවතී. ගණ්ඩ යෝගය උදේ 07.27න් ගෙවී වෘධි යෝගය ලබයි. තෛතිලකරණය අලුයම 02.54න් ගෙවී ගරජකරණය ලබා එය සවස 03.36න් ගෙවී වණිජකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව - බැම

අමෘත කලාව - ළැම

මරු - බටහිර

යෝගිනි - වයඹ

සුබ දිශාව - උතුර

මැයි 15 බදාදා

වෘෂභ රවි 02 භාග වෙසක් පුර අටවක තිථිය ලත් බුධ දින ඉර උදාව 05.54. ඉර බැසීම 06.20. අස්ලිස නැකත සවස 03.29න් ගෙවී මා නැකත ලබයි. වෙසක් පුර සතවක තිථිය අලුයම 04.22න් ගෙවී පුර අටවක තිථිය ලබා පවතී. වෘධි යෝගය උදේ 07.43න් ගෙවී ධෘම යෝගය ලබයි. වණිජකරණය අලුයම 04.22න් ගෙවී විෂ්ටිකරණය ලබා එය සවස 05.22න් ගෙවී බවකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව - තනය

අමෘත කලාව - ගෙල

මරු - නිරිත

යෝගිනි - ඊසාන

සුබ දිශාව - උතුර

මැයි 16 බ්‍රහස්පතින්දා

වෘෂභ රවි 03 භාග වෙසක් පුර නවවක ලත් ගුරුදින ඉර උදාව 05.54 ඉර බැසීම 06.20. මා නැකත සවස 06.17න් ගෙවී පුවපල් නැකත ලබයි. වෙසක් පුර අටවක තිථිය උදේ 06.25න් ගෙවී පුර නවවක තිථිය ලබා පවතී. ධෘම යෝගය උදේ 08.24න් ගෙවී ව්‍යාඝාත යෝගය ලබයි. බවකරණය උදේ 06.25න් ගෙවී බාලවකරණය ලබා එය රාත්‍රී 07.37න් ගෙවී කෞලවකරණය ලබා පවතී.

විෂ කලාව - හිස්මුදුන

අමෘත කලාව - ගෙල

මරු - දකුණ

යෝගිනි - නැඟෙනහිර

සුබ දිශාව - උතුර

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.