සුභ නැකැත්

2023-05-30 15:00:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.53 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.23 රාහු කාලය - ප.ව. 03.15 සිට ප.ව. 04.49 දක්වා අලුයම 03.00 - අලුයම 04.27 දක්වා  ශුභ දිසාව - නැඟෙනහිර   මේෂ ලග්න සතුරු කරදර පැවතියේ නම් ඒවා තුරන්ව...
2023-05-30 13:45:00
 ඉර උදාව – 05.53ඉර බැසීම – 06.23 රාහු කාලය –  දහවල් 12.08 -01.42රාත්‍රී 12.08 -01.34සුබ දිශාව – නැඟෙනහිර මේෂපවුලේ කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන සතියක් වන අතර, පවුලේ වගකීම් කීපයක් තමා වෙත පැවරීමට ද ඉඩ ඇත. අමතර...
2023-05-30 13:00:00
 ඉර උදාව – 05.53ඉර බැසීම – 06.23 රාහු කාලය –  දහවල් 12.08 -01.42රාත්‍රී 12.08 -01.34සුබ දිශාව – නැඟෙනහිර  මේෂ පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන සතියක් වන අතර, පවුලේ වගකීම් කීපයක් තමා වෙත පැවරීමට ද ඉඩ ඇත. අමතර...
2023-05-28 14:45:00
ඉර උදාව 05.53 ඉර බැසීම 06.23  රාහු කාලය - පෙ.ව. 07.26 - පෙ.ව. 09.00  දක්වා රාත්‍රී 07.48 - රාත්‍රී 09.15 අලුයම 04.26 - 05.53  ශුභ දිසාව - නැඟෙනහිර  මේෂ ලග්නය සුළු සුළු ලාභ ලැබෙන දිනයක්...
2023-05-26 12:30:00
ඉර උදාව 05.53ඉර බැසීම 06.22රාහු කාලය - උදේ 09.00 - 10.34රාත්‍රී 09.14 - 10.41ශුභ දිසාව - දකුණ මේෂ ලග්නයසිත් තැවුල් කනගාටු සහිත දිනයක් වන අතර උසස් අයගෙන් හෝ ගෙදර වැඩිහිටි අයගෙන් තර්ජනයක් ඇසීමට හෝ සිදුවිය හැකියි. තම ගෞරවයට නම්බුවට හානි...
2023-05-25 18:30:00
ඉර හඳ දෙදෙනාගේ අසිරිමත් හැසිරීම් ජීවන අභියෝග ජයගැනීම සඳහා උපකාර වන බව අපි සක් සුදක් සේ දැන දනිමු. එහෙත් කිසිවක් ඒක හේතුක වන්නේ හෝ ඒක හේතුක නොවන්නේ නැත. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ද ජීවන අභියෝගයකි.විභාගයකදී වැදගත් වන්නේ එය ආරම්භ කරන මොහොත...