ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2024-06-13 18:30:00
 සෑම කාන්තාවකම පංච කල්‍යාණියක නොවුණත් තම තමන්ට ආවේණික වූ රූප ශෝභාවකින් යුක්තයි. තමාට උපතින් උරුම වූ මේ රූප ශෝභාව රැක ගැනීම ඒ සඳහා නියමිත ඖෂධ භාවිතය, ආහාර සහ චර්යා රටා පිළිපැදීම රූපලාවණ්‍යවේදය ලෙස සරලව දැක්විය හැකියි.ලොකු, කුඩා, තරුණ,...
2024-06-13 18:30:00
මේෂතනිකඩ අයට මංගල සීනුවෙනදාට වඩා වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයඅලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන කාලයකි. විශ්වාසවන්ත කෙනකුගේ ඇසුරට කටයුතු පත් වේ. අවිවාහකයන්ට සුබදායක...
2024-05-09 18:30:00
 මේෂඅලුත් ව්‍යාපාරයකට සැලසුමක් අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයඅමතර ලැබීම් සහිත සතියකි. අලුත් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් ඇරැඹීමට සැලසුමක් ඇති කර ගනී. නිතර...
2024-03-07 18:30:00
 මේෂදියුණුවට අඩිතාලමක්උදාවූ මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10, 11, 12, 1 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයපවුලේ පැවැති අසමඟිකම් මගහැරී යන සතියකි. නෑදෑ හිතවතුන් වෙනුවෙන් භෝජන සංග්‍රහයකට සැලසුම් කරයි. පැවැති නොසන්සුන්කාරී බව...
2024-01-18 18:30:00
 මේෂඅලුත් වගකීම් භාර ගැනීමක්සැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 1,2,3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයතරමක් දුරට අවිවේකී බවක් ඇති වුවත් ගතට සිතට සැනසිල්ල උදා කරන බවක් පෙන්නුම් කරයි. දරුවකු...
2024-01-11 18:30:00
මේෂදියුණුවට අඩිතාලමක් උදා වූ මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10,11,12,1 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයපවුලේ පැවැති අසමඟිකම් මඟහැරී යන සතියකි. නෑදෑ හිතවතුන් වෙනුවෙන් භෝජන සංග්‍රහයකට සැලසුමක් ඇති කරයි. පැවැති නොසන්සුන්කාරී බව...