ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2022-05-19 18:30:00
මේෂදරුවකුගේ විශේෂ හැකියාවක් ඉස්මතු කරයිවෙනදාට වඩා පින් දහම් කටයුතු කෙරෙහි ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 9 10 11 12 යන භාව ස්ථානවලයි. හදිස්සි තීරණයක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්...
2022-05-05 18:30:00
මේෂ රැකියාවේ ගැටලුවක් සමථයකට විශේෂ හිතවතුන් කීප දෙනෙකු දැන හඳුනා ගැනීමට කටයුතු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 3 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හදිසි ගමන් කීපයකට සහභාගි වීමට කටයුතු සැලසෙන අතර...
2022-03-24 18:30:00
මේෂආගමික සැලසුමක් වැඩි වගකීම් ප්‍රමාණයක් තමා පිට පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 9,10,11,12 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. ආගමික සැලසුමක් වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානම් වන සතියකි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ මෙතෙක් පැවැති ගැටලු...
2022-03-17 18:30:00
 අලුත් රැකියා ලාබ හිමිකම්මේෂ හදිසි තීරණයක් වෙනසකට පත් කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 5, 6, 7, 8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අමතර වියදම් බහුල කරන කාලයක් වන අතර වෙනදාට වඩා සිතේ නොසන්සුන්තාවයක්ද ඇති කරයි. හදිස්සි වී තීරණ...
2022-03-03 18:30:00
මේෂ දානමය පින්කමක්  මුදල් අගහිඟතාවයක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 12,1,2 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නිතර පවුලේ අයගේ උපකාර ඇතිව කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කරගන්නා කාලයකි. අසරණවූ කෙනකු...
2022-02-24 18:30:00
මේෂඅමතර ලැබීම්හදිස්සි වගකීම් කීපයක් තමා වෙත යොමුවන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 8,9,10,11 යන භාවස්ථාන වලය. වෙනදාට වඩා බාහිර කටයුතුවලට සම්බන්ධ වන සතියක් වන අතර, හදිසි වැටීම් තැලීම් වැනි අනතුරුදායක තත්වයකට ද මුහුණ පෑමට...