ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2021-11-18 18:30:00
මේෂතනතුරු මාරුවක්සැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ වෙමින් පවතින කාලයක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3,4 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හදිසි දේපල ලැබීමකට හිමිකම් ඇති සතියකි. පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් ඇති කරයි.නිතර හට ගන්නා වාත රෝගයක්...
2021-01-14 18:30:00
රැකියා හිමිකම් පවුලේ සතුට සැනසුම වෙනුවෙන් පියවර කීපයක් ගනිමින් සිටින මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ උදාවන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 10,11,12,1 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. මෙතෙක් ප්‍රමාද වු කටයුතු කීපයක් නැවත කර ගැනීමට මාර්ගය පෑදෙයි.සෙම් රෝග බහුල කාලයක්...
2020-12-17 18:30:00
 කොන්දේ වේදනාවක් අන් අයගේ කටයුතු වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක් ශ්‍රමයත් වැය කිරීමට සිදුවෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10,11,12 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. නිතර ශාරිරික වෙහෙසීම් ගෙන දෙන කාලයක් වන අතර පදිංචියෙන් පිට වාසයටද...
2020-12-10 18:30:00
ගැටලුවක් නිරවුල්තනතුරු මාරුවක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 7,8,9,10 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නිතර තමාට චෝදනා අපහාස වලට ලක්වීමට සිදුවෙන කාලයකි. පවුලේ අයගේ උදව් උපකාර ඇතිව කටයුතු කීපයක් සිදුකර ගනී...
2020-09-24 18:30:00
අලුත් සාමාජිකයෙක් රගමනකට කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතින සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 8,9,10,11 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. නිතර පදිංචි ස්ථානයෙන් පිට වාසයට කරුණු සැලසෙන කාලයකි. පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙක් එක්වන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. පවුලේ ළඟම...
2020-09-03 18:30:00
මතභේද අවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 11,12,1 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. අමතර කටයුතු කීපයකට අත ගැසීමට මඟ සැලසෙන කාලයකි. එමෙන්ම වෙළඳ ව්‍යාපාරවල නියුතු වූවන්ට සුබදායකයි. දේපල ගනුදෙනුවක් හේතුවෙන් ඇතිවූ සහෝදර...