දේශීය අත් බෙහෙත්

ජනවාරි 15, 2021

චර්මාබාධ

අළුහම්

ශුද්ධ ගෙන්දගම්, වියත් දුඹුළු යන දෙවගය අබ තෙලින් විධිසේ අඹරා ගෙන ගෑමෙන් අළුහම්, කැවිලි, බිබිළි, ඇදිය නැසේ.

කඩුවේගන්

කිතුල් හකුරු, මිදුණු කිරි, ඉඳුනු පූවාලු ගෙඩි එක පමණට ගෙන එකට අඹරා ගානු.

දද, අලු ගෝමර

අළු කෙසෙල් පතුරු පුලුස්සා තල තෙල් දමා උලනු.

අල්ලේ පණුකැවිල්ලට

අත්තන කොළ, හාල් පිටි එකට අඹරා කැවුමක් පිස අල්ලේ බඳිනු.

හොරි

වැල් කැප්පිටියා කොළ, කොහොඹ කොළ ,අබ, උළුහාල්, නෙල්ලි, සුදුදුරු, අසමෝදගම්, මේවා සමව ගෙන අඹරා දින 3 ක් ඇඟ උලා දිය නානු.

කඩුවේගම්

1.දින හතරක් පසු වූ මිඳුණු කිරි වලින් හීනටි හාලේ බත් අඹරා ගානු. දින 6 කට හාල් පානු දියෙන් සෝදා හරිනු.

තොලබෝ අලයක් උණු අළුවෙන් තම්බා කිරි සමඟ අඹරා ගානු.

දද වලට –

1.හාල් පාණු වතුරට එපමණ තල තෙල් වත්කර තැටියක අව්වේ තබා වතුර සිඳුනාට පසු ඒ තෙල් ගෙන ඇත්තෝර කොළ තැම්බූ දියෙන් දදය සෝදා එම තෙල් ගානු. දද, අළු ගෝමර සුව වේ.

2.අරළු, බුළු. නෙල්ලි කලං 4 බැගින් ගෙන වතුර පත 8 /1 ට සිඳවා වරකට සීනි , මී පැණි කලඳක් දමා නැලි කීපයක් බොන්න.

කුෂ්ඨ දොස් සමනයට

එඬරු මුල්, පොල්පලා, අරළු, කොහොඹ මුල් කලං 3 බැගින් ගෙන වතුර කාල් 8 , 1/4ට සිඳ පෙරා සීනි දමා උදේ සවස බොන්න.

දද කුෂ්ටවලට

ඊතණ, අරළු, සිද්ධිඟුරු, සහිඳ ලුණු, තෝර ඇට, කොට්ටම්, ආත්ත කොළ සමව ගෙන හාල්පානු දියෙන් හෝ දී කිරි මෝරුවෙන් හෝ අඹරා ගානු.

කඩුවේගම්

දිවිකදුරු කොළ, හාල් පානු දියෙන් තම්බා අඹරා ගානු.

දද පණු කැවිලි

ඇත්තෝර කොළ, ගම්සූරිය පොතු, සුදුලූනු, දෙහි ඇඹුලින් අඹරා ගානු.

මුහුණේ ලප මැකීමට

අමු කහ, පොල් සමඟ කොටා ඉස්ම ගෙන ගාන්න. ලප මැකේ.

දියමිටියන් කෑම

1.ගොරක, ලුණු, දමා තම්බා සෝදන්න. ඊටම ගස් කැප්පෙටියා කොළ කොටා නර මූත්‍ර දමා හොඳින් පාගන්න.

2.දොඹ ගෙඩි පුලුස්සා පොල් තෙලින් අඹරා ගාන්න.

ඉස්හොරි

1.අරළු,බුළු, නෙල්ලි, වෙනිවැල්ගැට, තැම්බූ වතුරෙන් ඉස සේදීම

2.වෙනිවැල්ගැට කිරි කෂාය ඝන වන තෙක් කකාරාගත් දාර්විරසාඤ්ජනය ගෝමුත්‍රයෙන් අඹරා ගෑම

3.අඹ ඇට මද, වැල්මී, කොට්ටම් හෝ සුවඳ කොට්ටම් ,උඳු, සිවිඳ ලුණු යන මේවා සමව ගෙන ඉතා සියුම් චූර්ණය මී පැණි සමඟ මිශ්‍රකොට ආලේප කිරීම

ඉස්හොරි හා හිසකේ කළුවීමට

1.භෘංග රාජ රසායනය, කීකිරිඳිය ඉස්ම මේද හැඳි 2 බැගින් උදේ උදේ මාසයක් වළඳන්න. එළකිරි යහමින් බොන්න.

අළුහම් වලට

කෙසෙල් (දඬු දවා ගත් අළු) ක්ෂාරය. අමුකහ සමඟ අඹරා අළුහම්වල ආලේප කරනු.

කුෂ්ඨවලට

ඇසළ කොළ, කලුකැම්මේරිය කොළ, කනේරු කොළ, යන මේවා මෝරුවෙන් අඹරා සාදාගත් තෙල් ගාන්න.

කඩුවේගම් වලට

දිය බෙරලිය දඬු. පොල් එකට කොටා මිරිකා සිඳ ගත් තෙල් ගාන්න.

දද. කුෂ්ඨවලට

කොහොඹ කොළ, තෝර ඇට, කංසා , අරළු, නැවුම් කැබිලිති. උණු අළුවෙන් තම්බාගත් අළුක් පලු යුෂින් අඹරා ඇඟ උලන්න.

කණ්ඩමාලාදි ගඩුවලට

කොහොඹ පොතු , අරලිය පොතු, නික පොතු සමව කොටා යුෂ නැලි 1 තලතෙලග් පත 1 කල්කයට ඒවාම දමා තෙල සාදා නශ්‍ය කිරීම

අල්ලේ පණු කැවිල්ලට

රත්මනිස්ස කොළ හෝ රත් නෙටොල් කොළ, කහ, ලුනු ලා මලවා බඳිනු.

දද පණු කැවිල්ලට

ඇත්තෝර කොළ, දෙහි ඇට මද , සුදු ලූනු, අමු කහ ටික ටික ගෙන දෙහි යුෂින් සිහින් වෙන්න අඹරා ගාන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.