අද දවස

2024-05-21 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.53 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.21 රාහු කාලය - දහවල් 12.07 - 01.41 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර මේෂවෙනදාට වඩා දුරදිග සිතාබැලිය යුතු දිනයකි. පවුලේ කෙනකු පිළිබඳ සතුටට පත්විය හැකි අන්දමේ පුවතක් අසන්න ලැබේ. නීති ගැටලුවක් හේතුවෙන්...
2024-05-20 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.53 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.21 රාහු කාලය - සවස 03.14 - 04.48 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර මේෂඇසුරු කරන අය අතර පි‍්‍රයතාවයට පත්වන දිනයකි. පැවැති වගකීමකින් නිදහස උදා කරයි. දුර ගමනක් වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන බවක් පෙනේ.වෘෂභඋත්සාහයෙන්...
2024-05-19 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 5.53 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.21 රාහු කාලය - උදේ 07.26 -09.00 සුබ දිශාව - උතුර මේෂඅමතර ලැබීම් අතින් යහපත් බවක් පෙන්නුම් කරයි. වෙහෙස ඇති ගමනකට කටයුතු යෙදේ. යටිබඩ ආශි‍්‍රත ආබාධයක් හේතුවෙන් පීඩාගෙනදෙන දිනයකි.වෘෂභවගකීම්...
2024-05-18 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 5.53 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.21 රාහු කාලය - සවස 04.47 - 6.21 සුබ දිශාව - දකුණ මේෂඥාතීන් අතර සුහදතාවයට කරුණු ඇති කරයි. පවුලේ කටයුතුවලදී මූලිකත්වයක් ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. ගැටලු කීපයකින් නිදහස සැලසෙන දිනයකි....
2024-05-17 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 5.54 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.20 රාහු කාලය - උදේ 09.00 - 10.34 සුබ දිශාව - දකුණ මේෂ -ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කළයුතු බවක් පෙනේ. මෙතෙක් පැවැති ගැටලුවකින් නිදහස උදා කරයි. වගකීම් බහුල දිනයකි.වෘෂභ -නැතිවූ දෙයක් නැවත හිමි කරයි....
2024-05-16 18:30:00
 ඉර උදාව පෙ.ව. 05.54 ඉර බැසීම ප.ව. 06.20 රාහු කාලය උදේ 10.33 -12.07 සුබ දිශාව – නැඟෙනහිර මේෂ -ගතට සිතට සැනසීම අඩු කරන බවක් පෙනේ. ප්‍රමාද වූ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු උදා කරයි. උගත් දෙයින් ප්‍රයෝජන ලබා ගත හැකි දිනයකි....