අද දවස

2024-06-14 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.55 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.27 රාහු කාලය - උදේ 09.03 - 10.37 සුබ දිශාව - දකුණ මේෂසැනසිල්ල තරමක් දුරට අඩු කරන දිනයකි. තීරණ ගැනීමේ දී වෙනදාට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු බවක් පෙනේ. උරහිසේ ආබාධයකින් පීඩා විඳින බවක් පෙනේ....
2024-06-13 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.54 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.26 රාහු කාලය - උදේ 10.36 - 12.10 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර මේෂඅතපසු වූ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවන බවක් පෙනේ. විශ්වාසවන්ත බැඳීමකට කරුණු ඇති කරයි. වෙහෙස ඇති ගමනක් යෙදෙන බවක් පෙනේ....
2024-06-12 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.54 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.26 රාහු කාලය - දවල් 01.44 - 03.18 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර මේෂඋත්සාහයෙන් කටයුතු සිදු කරයි. ඥාතීන් අතර සුහදතාවයට හේතු ඇති කරන බවක් පෙනේ. මෙතෙක් පීඩාගෙන දුන් ගැටලු කීපයකින් නිදහස අත් කරයි....
2024-06-11 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.54 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.26 රාහු කාලය - දවල් 12.10 - 01.44 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර මේෂඉවසිලිවන්තව කටයුතු කළයුතු බවක් පෙනේ. පවුලේ කටයුතුවලදී මූලිකත්වයක් ගැනීමට සිදුවෙයි. වෙනදාට වඩා දුරදිග බලා කටයුතු කළයුතු දිනයකි....
2024-06-10 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.54 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.26 රාහු කාලය - සවස 03.18 - 04.52 සුබ දිශාව - උතුර මේෂවිශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් සිදු කරයි. අවිවේකී ලෙස දවස උදා කරන බවක් පෙනේ. පැරැණි හිතවත්කමක් අලුත් කරන දිනයකි.වෘෂභශාරීරික වෙහෙසීම්...
2024-06-09 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.54 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.25 රාහු කාලය - උදේ 07.27 - 09.02 සුබ දිශාව - උතර මේෂපවුලේ අය අතර කැපී පෙනෙන බවක් පෙනේ. ශරීර සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු දිනයකි. අමතර ගමන් බිමන් යෙදීමට ඉඩ තිබේ.වෘෂභසිතේ චංචල ගතියක්...