රුව වඩන විෂබීජනාශක නිරෝගී සුවය ගෙනෙන ප්‍රතිඔක්සිකාරක කහ

තෙකලත් අමුකහ ගනිමින් කලන් දෙකක් නිබ කොළ යෙ න

තලයෙන් කලදක් සමගව අඩකල දක් සවිදළුනි න

ලවමින් ගල මී පැණියෙන් අඹරා සැම වණ එළු තැ න

එතකින් පිරිසුදු කර රෝපන වේ මය දොස් මුද මි න
 

මදුත් කොසෙඹකොළ වෙනිවැල් වියළි කසා තලද සවි ද

තිවුත් සමඟ ඔසමු සියලුම සුනුකරගෙන මන ලෙස ද

පිටු