කොම්පඤ්ඤවීදියේ ශ‍්‍රී මුරුගන් කොවිලේ වාර්ෂික අඩිවේල් උත්සවය හැඩ කළ සුදු මහත්තයා...

පිටු