ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2021-03-18 18:30:00
 මේෂ- දේපළ ගැටලුවක්පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා දුරදිග සිතා බැලිය යුතු කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 2,3,4,5 යන භාවස්ථානවල සිදු වෙයි. ශරීරික වෙහෙස මහන්සිය ගෙන දෙන සතියකි. පවුලේ කෙනකු සමඟ ගනුදෙනුවක් කර ගැනීමට මඟ සැලසේ. වෙනදා වඩා අතමිට...
2021-01-21 18:30:00
වාහන හෝ ඉඩකඩම් හිමිකම් විශේෂ තරග විභාගයක් වෙනුවෙන් කටයුතු සැලසෙමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 5, 6, 7, 8 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. හිතවතෙකුගේ සහය ඇතිව කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. තම දේපළක් සම්බන්ධ පැවැති ගැටලුවක්...
2021-01-07 18:30:00
ගුප්ත කටයුතුවලින් පිහිටපවුලේ වැඩි වගකීමක් තමා වෙත පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9, 10 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. මෙතෙක් නොවිසඳූ ගැටලු කීපයක් විසඳා ගැනීමට මඟ සැලසෙන සතියකි. විශේෂ තරග විභාගයක් වෙනුවෙන්...
2020-12-24 18:30:00
රැකියා ලාබහිතුවක්කාර තීරණයක් හේතුවෙන් සිතේ කනස්සල්ලක් ඇති කරමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 01, 02, 03 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. කලක සිට ඇතිව තිබූ ගැටලු කීපයක් විසඳා ගැනීමට නීති පිහිට පැතීමට සිදුවේ. ළඟින් ඇසුරු කරන අයෙකු හට පවුලේ අයගේ...
2020-12-03 18:30:00
හදිසි ගනුදෙනුවක්වෙනදාට වඩා ගතට සිතට සතුට සැනසුම ලබාදෙන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 3,4,5,6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. මංගල යෝගයකට හේතු ඇති කරන සතියක් වන අතර, පවුලේ අය අතර කැපී පෙනෙන චරිතයක්ද වෙයි. එමෙන්ම නිතර විනෝදයට බරව කටයුතු...
2020-11-12 18:30:00
කටයුතු සාර්ථකත්වයටහදිසි ගනුදෙනුවකට අත ගසමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරයි.එහෙත් සහෝදරයෙකුගේ කටයුතු හේතුවෙන් සිත් නොහොඳවීමක්...