දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

(ජනවාරි 15 දා සිට 21 දක්වා)
ජනවාරි 15, 2021

15 ශු උදේ 08.53 සිට උදේ 09.15 දක්වා

16 ශ උදේ 06.27 සිට උදේ 06.56 දක්වා

17 ර දහවල් 12.22 සිට දහවල් 12.51 දක්වා

18 ච උදේ 08.53 සිට උදේ 09.15 දක්වා

19 කු උදේ 08.03 සිට උදේ 08.24 දක්වා

20 බු උදේ 07.25 සිට උදේ 07.39 දක්වා

21 ගු දහවල් 12.22 සිට දහවල් 12.51 දක්වා

 

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුබයි.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.