පහතරට ශාන්ති කර්ම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ඔක්තෝබර් 27, 2023

නිකවැරටිය ප්‍රදේශයේ පාසල්වල මාධ්‍ය විෂයය හදාරන පාසල් සිසුන් හට පහතරට ශාන්ති කර්ම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් නිකවැරටියේදී පැවැත්විණි. මෙහිදී සාම්ප්‍රදායික දරු නැලවිල්ල, සලු පාලිය, ගරා යකුම, ගොලු සන්නිය සහ දෙවොල් මඩු බැසීම, යන ශාන්ති කර්ම පිළිබඳව මාධ්‍ය සිසුන් දැනුවත් කෙරිණි. නිකවැරටිය ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුන් 500ක් පමණ ද, නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂයය බාර ගුරුභවතුන් ගේද සහභාගිත්වයෙන්, මේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. මාධ්‍ය විෂය බාර ආචාර්ය ලක්මාල් දිසානායක මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව වෙනුක ලංකාරච්චි මහතා ප්‍රමුඛ පිරිස විසින් ශාන්ති කර්ම අංග ඉදිරිපත් කෙරිණි.

ඡායාරූප ;- නිකවැරටිය ගයන්දි පමෝධා 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.