දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත (අප්‍රේල් 23 දා සිට 29 දක්වා)

අප්‍රේල් 23, 2021

 

23 ශු උදේ 08.35 සිට උදේ 08.48 දක්වා

24 ශ උදේ 06.06 සිට උදේ 06.31 දක්වා

25 ර උදේ 07.36 සිට උදේ 08.04 දක්වා

26 ච උදේ 10.07 සිට උදේ 10.37 දක්වා

27 කු උදේ 09.12 සිට උදේ 09.37 දක්වා

28 බු උදේ 07.02 සිට උදේ 07.12 දක්වා

29 ගු උදේ 07.36 සිට උදේ 08.04 දක්වා

 

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුබයි.

 

චම්පිකා අඹුවන්ගල

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.