මීපේ ගණිතගේ රන්ජිත් විද්‍යාරත්න

2022-03-24 18:30:00
 දරුවෙක් ඉපදුනාම මංගල්‍ය බොහොමයක් තිබෙනවා. හිස්කෙකස් කැපීම, නමක් තැබීම, රන්කිරි කටගෑම මේ සියලල්ලම අපට මංගල්‍ය වෙනවා. වර්තමානයේ නම් මේවා ඉතා අඩුයි. නමුත් මේ සියල්ලම කරන්නෙ දරුවාගේ යහපත උදෙසා කුමන හෝ පදනමක් මත. ජන්මියකුට නමක්...
2022-01-27 18:30:00
 ඡ්‍යොතිෂ පුවත්පත්, ඡ්‍යොතිෂ සටහන් වැනි ඡ්‍යොතිෂයට අයත් ඕනෑම පොත පතක් කියවා ඔබ ජය ලබන්න ඕනෑ. ඡ්‍යොතිෂයේ අරමුණ ඒකයි. ඡ්‍යොතිෂය කිව්වේ ශාස්ත්‍රයක්. ශාස්ත්‍රයකින් කරන්නෙ හොඳ නරක පැහැදිලි කිරීමක්. වගාවක් කළොත් අස්වැන්න ලැබෙනවා. අස්වැන්න...