ඒ.සී.එස් නවීලා

2022-02-24 18:30:00
 පළා වර්ග හා එළවළු වගා කිරීමේදී කෘමීන්ගෙන් සිදු වන හානි වළක්වා ගැනීමට විවිධ කෘමිනාශක හා දිලීර නාශක වර්තමානයේ බහුලව යොදා ගනී. එළවළු හා පළා වෙළඳපොළ වෙත යැවීමට නෙළා ගැනීමට දින කීපයකට කලින් ද මේවාට කෘමිනාශක ඉසිනු ලැබේ. වැඩි...