අනිකුත්

2022-09-29 18:30:00
2022-09-22 18:30:00
2022-09-22 18:30:00
2022-09-22 18:30:00
කෑමෙන් බීමෙන් අග හිඟයක් ඇති නොවන්නට සීවලී හිමියන්ගේ පින්වන්ත වූත්, ශාන්තවූත් රුව සහිත සීවලී පින්තූරය තම නිවෙසේ තබා ගැනීමට බොහෝ නිවැසියෝ උත්සුක වෙති. මහත් භක්තියකින් යුතුව නිවෙසට ගෙන යන මෙම පින්තූරය සැබෑවටම නිවැරැදි රුව දැයි හරියටම දන්නේ...
2022-09-15 18:30:00
2022-09-08 18:30:00