භෛරව රාගයෙන් මේක දහස් වරක් කිව්වොත් ගණ දෙවියන් පෙනී සිටිනවා

Video Path: 
Video Posted Date: 
Wednesday, නොවැම්බර් 8, 2023 - 08:30
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.