සටහන ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද විෂ වෛද්‍ය මහා සංගමයේ මාධ්‍ය ලේකම් කලාසූරි දේශබන්ධු පණ්ඩිත. මුළුදිවයිනටම සාමවිනිසුරු වෛද්‍ය ගීත් ද මැල්

2020-12-10 18:30:00
දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය වෙනුවෙන් වෙනම අමාත්‍යංශයක් පිහිටුවීම සතුටට කරුණක් බවත්, පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය ජාත්‍යන්තරව ගෙනයාමේ කාලය එළඹී ඇති බවත් එහි ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බවත් දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ සිසිර ජයකොඩි මහතා...