විශේෂඥ වෛද්‍ය සුසිලා නාලිනී ගොඩලියද්ද

2021-01-07 18:30:00
හිසෙහි සමේ හටගන්නා ඉස්හොරි (අරුංශිකා) ලෙස ආයුර්වේද වෛද්‍යාවෙහි හඳුන්වනු ලබයි. මෙය එක්තරා චර්ම රෝගයකි. සමෙහි දිරාපත් වීමක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකි මෙම රෝගය ඇති අය හිස පීරන පනාවෙහි රැඳී එනු ඇත. මෙම සම් කැබලි කුඩු ලෙස හිසේ පවතින විට දෑතින් හිස...