දේශබන්ධු - ටී. හෙන්රි බෙම්මුල්ල

2022-12-15 18:30:00
 රාහු අඟහරු සෙනසුරු වැනි ග්‍රහයකු සත්වැන්න තුළට බලපෑම් ඇත්නම් එයින් ඇතිවන කුරිරු විපාක නොවිමසා බලා විවාහවීම යහපත් ද? 7 වැන්නාධිපති 8 වැන්නේ සිටීමත් 8 වැන්නාධිපති 7 වැන්නේ වීමත් වැනි පරිවර්තන යෝග විවාහයට සුදුසු නැත. විවාහපේක්ෂිත...