ඒ.සී.එස්. නවීලා

2022-03-17 18:30:00
  නිර්මලාගේ සිරුර දහඩියෙන් පිරිලා. වෙලාව උදේ 6.30 යි. කන්තෝරු කෝච්චියේ නිර්මලාගේ යෙහෙළියන් හිටියෙ පුදුමෙන් වගේ බලාගෙන.“අනේ මට හරියට දහඩිය දමනවා. අද ටිකක් අමුතුයි. මගෙ හැට්ටෙත් තෙමිලා.” “ඔයා උදෙන්ම කාටහරි බය වුණාද?”“නෑ අනේ මං කාට...