අමිල සිත් යාපා

2020-12-10 18:30:00
පරණ තුවාල සේදීමට - අරලිය පොතු, ඔළිඳ කොළ දමා තම්බා සෝදනු.සුව නොවන පරණ තුවාල වලට - අරලිය පොතු, අනිත්ත මුල් සමඟ අඹරා ගානු.වණ සුව වීමට - අමු කහ, කොහොඹ පොතු, ලුණු මෙකී ද්‍රව්‍ය සමව ගෙන මලවා බැඳීම සුදුසු ය.කිනිතුල්ලා කෑ වණයට - ඉරමුසු මුල්, මී...