උසස් පෙළ

2020-10-01 18:30:00
ඉහත විභාග ද්විත්වයටම පෙනී සිටින සියලු දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් ඉතාමත් නිවැරදිව ගණ පිහිටුවා බල සම්පන්නව හා සරලව විෂ්ණු හා කතරගම යන දෙවියන් වහන්සේලා උදෙසා රචනා කර ඇති මෙම විශේෂ සෙත් කවියෙන් මෙම සැප්තැම්බර් මස අවසන් සතියේ සිට පහත සඳහන් ආකාරයට...