සුභ නැකැත්

2020-12-03 18:30:00
04 ශු - උදේ 07.09 සිට උදේ 07.22 දක්වා05 ශ- උදේ 06.10 සිට උදේ 06.40 දක්වා06 රි – උදේ 09.22 සිට උදේ 09.36 දක්වා07 ච - උදේ 07.09 සිට උදේ 07.22 දක්වා08 කු – දහවල් 10.34 සිට දහවල් 11.04 දක්වා09 බු – දහවල් 11.46 සිට දහවල් 12.02 දක්වා10 ගු – උදේ...
2020-11-26 18:30:00
    27 ශු - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 28 ශ - උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා 29 රි - උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා 30 ච - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 01 කු - උදේ 09.22- සිට උදේ 09.36 දක්වා 02 බු...
2020-11-19 18:30:00
නොවැම්බර් 20 දා සිට 26 දක්වා20 ශු - උදේ 06.58 - උදේ 07.08 දක්වා21 ශ - දහවල් 11.56 සිට දහවල් 12.26 දක්වා22 රි – උදේ 07.33 සිට උදේ 07.59 දක්වා23 ච - උදේ 09.57 සිට උදේ 10.27 දක්වා24 කු – උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා25 බු - උදේ 08.29 සිට උදේ...
2020-11-19 18:30:00
මේ කොරෝනා සමයයි. ඔබගේ යොදා ගෙන ඇති විශේෂ කටයුතු මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් කල් දැමීමට සිදුවෙනු ඇත. විශේෂයෙන් විවාහ ගිවිසගැනීම්, පෝරුවේ චාරිත්‍ර ,සෙනඟ එක්රැස් වන නිසා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් සිමා පනවයි.2020 දෙසැම්බර් 15 වන තෙක් කෝණයක් නොමැති හෙයින් එම...
2020-11-12 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.13 ශු උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා14 ශ දහවල් 01.25 සිට දහවල් 01.55 දක්වා15 ර උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27...
2020-11-05 18:30:00
රවි සිටි නැකත අනුවද කුජ, රාහු සිටි නැකැත් අනුව ද රෙහෙන නැකත මුල් කොට ගණිත චක්‍රය අනුවද ගැලපෙන මෙම නැකත ළිං කැපීමට ඉතා යෝග්‍ය වේ. මිහිරි රසැති ජලය ලැබෙන අතර ඉක්මනින්ම වතුර ද හමුවේ. මෙදින සිද්ධි යෝගයද පවතී. සියලු වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේ.2020...