සුභ නැකැත්

2020-09-24 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ. 25 ශු – උදේ 07.05 සිට උදේ 07.17 දක්වා 26 ශ - උදේ 06.05 සිට උදේ 06.35 දක්වා 27 ර- උදේ 07...
2020-09-17 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ. 18 ශු - උදේ 08.25 සිට උදේ 08.53 දක්වා 19 ශ - දහවල් 12.06 සිට දහවල් 12.36 දක්වා 20 ර -...
2020-09-10 18:30:00
          11 ශු - උදේ 08.39 සිට උදේ 08.53 දක්වා 12 ශ - උදේ 07.41 සිට උදේ 08.17 දක්වා 13 ර - සවස 03.17 සිට සවස 03.47 දක්වා 14 ච - උදේ 10.10 සිට උදේ 10.41 දක්වා 15 කු - දහවල් 12.13 සිට දහවල්...
2020-09-03 18:30:00
රාශි චක්‍රයේ ග්‍රහයන් ස්ථානගත වීම අනුව සරසවි යෝගය යෙදෙන ක්‍රම කිහිපයකි. ඉන් බුධ ,ගුරු , සිකුරු යන ග්‍රහයින් ස්ථානගත වීමෙන් හා යෝග වීමෙන් යෙදෙන සරසවි යෝගය, මෙම ග්‍රහයින් තිදෙනා ජන්ම පත්‍රයක 1,2,4,5,7,9,10 යන භාවයන්හි ස්ථානගත වීමෙන් හා සංයෝග...
2020-08-27 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා , දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබාද. ඔබට සුබ කාර්යයන් ආරම්භයට සුදුසු වේ. 28 ශු උදේ 07.06 සිට උදේ 07.16 දක්වා 29 ශ උදේ 07.40 සිට උදේ 08.08 දක්වා 30 ර උදේ...
2020-08-20 18:30:00
(අගෝස්තු 21 දා සිට 27 දක්වා)ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, ඕනෑම සුබ කාර්යයක් ආරම්භයට සුබදායකයි.21 ශු - උදේ් 08.36 සිට උදේ 08.46 දක්වා 22 ශ - සවස 04.52 සිට සවස...