සුව ඔසු

2020-11-19 18:30:00
අළුකෙසෙල් ගෙඩි සංයෝග කරමින් සකස් කරනු ලබන කස්තුරි මෝදකය පැසුණු අළුකෙසෙල් ගෙඩි අරළු, බුළු, නෙල්ලි, සූදුරු, කළුදුරු , කස්තුරි, නෙල්ලි, වැල්මී සතකුප්ප, කළු තල, ඉකිරි ඇට, රට ඉඳි ඇට ,නෙල්ලි, මානෙල් අල, හීන් එනසාල්, කුරුඳු පොතු, පි‍්‍රයංගු,...
2020-11-19 18:30:00
සංස්කෘත භාෂාවෙන් “භාර්ංගී” යනුවෙන් හඳුන්වන ද්‍රව්‍යය ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරුන් සිරිතේක්කු නමින් හඳුන්වයි. වෙළෙඳපොළේ දක්නට ලැබෙන සිරිතේක්කු ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරුන් විසින් චිරාත් කාලයක් “භාර්ගී” සඳහා භාවිත කර ඇත. එසේම ද්‍රව්‍ය ගුණ ශාස්ත්‍රයේ...
2020-11-19 18:30:00
ශාරීරික ව්‍යුහාගත ක්‍රියා බාහිර වශයෙන්ගුගුල් ශෝථහර :ඉදිමුම් නසන* වේදනා ස්ථාපන, ව්‍රණ ශෝධනජන්තුඝ්න යන ක්‍රියාවලින් යුතුය. මෙනිසා සන්ධිවාත, ආමවාත, ගණ්ඩමාලා, අපචි චර්මරෝග, මහාමාරිය, අරීශස් ආදියේදී මෙය ආලේප වශයෙන් යොදනු ලබයිග දුර්ගන්ධය සහ...