සිකුරු

2020-11-12 18:30:00
සඳු ශුක්‍ර යහපත් නම් විවාහයට යහපත් ය. ග්‍රහයන් දෙදෙනාම ස්ත්‍රී ග්‍රහයින් නිසා තවත් හොඳ ය. බුධ ශුක්‍ර යහපත් නැත. පැති දෙකකය. ශුක්‍ර ගුරු ද විවාහයට එතරරම් සුබ නැත. ශුක්‍රගේ කාම වේගය ගුරු පාලනය කරයි. දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් අතිධාවන මහා...
2020-10-29 18:30:00
2020 නොවැම්බර් මස 17 වෙනි දින 01.03 පැයට ග්‍රහ ලොව මනාලිය වූ සිකුරු තම ස්වක්ෂේත්‍රය වූ තුලාවට පැමිණේ. එතැන් සිට දෙසැම්බර් 11 වෙනි දින 05.17 පැය දක්වා එහි ගත කරන සිකුරු මුල අංශක 15 තුළ (නොවැම්බර් මස 29 වෙනි දින දක්වා) මූල ත්‍රිකෝණවද අග අංශක...
2020-10-29 18:30:00
කාමයට මහත් රුචියක් දක්වන සිකුරුට විවාහයේදී ප්‍රධාන තැනක් හිමි වේ. තුලා, වෘෂභ යන රාශි දෙක සිකුරුට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශියයි. සිකුරුගෙන් ඇති වන ප්‍රබල පංච මහා පුරුෂ යෝගයට නම් මාලවී යෝගයයි. එනම් සිකුරු කේන්ද්‍ර ස්ථානවල උච්චව හෝ ස්වක්ෂේත්‍රව සිටි...