ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ

2020-10-01 18:30:00
ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ උපාධි පරීක්ෂණයට ද ඉදිරිපත් වී එම පරීක්ෂණයෙන් ද විශිෂ්ට ලෙස සමත්ව ඩී.ඒ.එම්.එස්. ශ්‍රී සිද්ධභිෂශ්වර උපාධිය ලබාගනු ලැබුවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ  ආචාර්ය සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර...