විවාහය

2020-11-12 18:30:00
සඳු ශුක්‍ර යහපත් නම් විවාහයට යහපත් ය. ග්‍රහයන් දෙදෙනාම ස්ත්‍රී ග්‍රහයින් නිසා තවත් හොඳ ය. බුධ ශුක්‍ර යහපත් නැත. පැති දෙකකය. ශුක්‍ර ගුරු ද විවාහයට එතරරම් සුබ නැත. ශුක්‍රගේ කාම වේගය ගුරු පාලනය කරයි. දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් අතිධාවන මහා...
2020-10-29 18:30:00
එක් කේන්ද්‍රයක රවි අනික් කේන්ද්‍රයේ චන්ද්‍රයාට පහ නවයේ හෝ තුන එකොළහේ සිටීම හෝ චන්ද්‍ර රවි දෙදෙනා ඔවුන් සිටි රාශි මාරු කරගෙන සිටීම වෙනස් නොවන සම්බන්ධයක් ඇති වාසනානවන්ත විවාහයක් ගත කිරීමට හේතු වේ. පොරොන්දම් බැලීම යනුවෙන් බොහෝවිට කරුනු ලබන්නේ...