මූදු දෙළුම්

2020-10-22 18:30:00
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය මෙරට ප්‍රචලිත වීමට පෙර සිටම අප රටටම ආවේණික වූ ඉතා සාර්ථක වෛද්‍ය ක්‍රමයක් මෙරට පැවතුණි. රාවණා රජු සමයේ පටන් ඉතා දියුණු වෛද්‍ය ක්‍රමයක් මෙරටේ පැවති බවට සාක්ෂි ඕනෑතරම් පෙන්විය හැක. රාවණා රජු මෙන්ම බුද්ධදාස රජු ද ඉතා...