නිදියහන

2020-10-15 18:30:00
ඡායා ග්‍රහයන් දෙදෙනෙකු වන රාහු සහ කේතු විවාහ ජීවිතයට කෙළින්ම බලපාන ග්‍රහයන් දෙදෙනෙකි. රාහු විවාහයට තද බල ලෙස බලපාන ග්‍රහයකු වන අතර, කේතු විවාහයට සහයෝගය නොදක්වයි. මනුෂ්‍යයන්ගේ ජන්ම කේන්ද්‍රයේ පිහිටා ඇති සමහර ග්‍රහයෝග අනුව එම ජන්මියාගේ...