ධුරා

2019-01-03 18:30:00
සන්සුන් වූත්, සුන්දර වූත් ඒ ළගන්නා සුළු ගම්මානය කරා සිම්ජාත්, ඔහුගේ සගයින් ඇතුළු සේනාවත් පැමිණෙන විට මධ්‍යහ්නයට ආසන්න විය. කිසිදු අවසරයකින් තොරව සතුරු සෙනග එම ගම්මානයේ නිවාස වල දොරවල් හැර දමමින්, වතු වල ඇවිදිමින් සැඟවී සිටි මිනිසුන් සෙවූහ...
2018-12-13 18:30:00
සතුරු සේනාවේ සෙබළුන්ගේ වේගය එක වරම අඩු වූයේ මුළු පොල් රුප්පාව සිසාරා දුව ආ හෙළ බළ සේනාවේ සෙබළුන් දැකීමෙනි. කිසිදු රණ ඝෝෂාවක් නොමැතිව දුව ආ සන්නාහ සන්නද්ධ අයෝමය පුරුෂයන් ගේ නිහඬ සේනාවක් වැනි වූ එම සේනාව දැකීමෙන් සතුරු සෙනග වික්ෂිප්ත වූහ. ඒ...