ගැටනෙටුල්

2020-10-01 18:30:00
වසර දහස් ගණනකට පෙර සිට අපේ මුතුන් මිත්තන් ඇතුළු අතීත පරම්පරාවට මානසික සුවය ශාරීරික ශක්තිය මෙන්ම බුද්ධිය වඩවමින් මනා ක්‍රියාකාරි නිරෝගී පිරිසක් ලෙස ජීවිතය ගෙන යාමට දේශීය තුරුලතාවලින් ඉටු වූ මෙහෙට අතිමහත්ය.රාවණා යුගයටත් පෙර සිටම ඉතා දියුණු...