කෙස්කළඹ

2020-10-22 18:30:00
ගමන බිමන දේහ විලාශය වගේම කිසියම් අයෙකුගේ කෙස්කළඹ අනුවද ඔහුගේ හෝ ඇයගේ චරිත ස්වභාවයන් පැවසිය හැකි බව පැරණි කාලයේ විසූ ඍෂීවරුන් පවසා ඇතැයි අපේ පැරණි පත පොතෙහි සඳහන් කර ඇත.හැම අයෙකුටම උපතින්ම උරුමවී ඇති හිසකෙස් කෙනෙකුගෙන් කෙනෙකුට විවිධාකාර...