කරවිල

2020-11-05 18:30:00
දියවැඩියා පාලනය, කුසගින්න වර්ධනය කිරීම, පිළිකාවැලැක්වීම, අක්මාරෝග සමනය කිරීම, කොලෙස්ටරෝල් අඩු කිරීම, අර්ශස් රෝග පාලනය, ඇස් පෙනීම වර්ධනය, කාන්තාවන්ගේ පියයුරු පිළිකා වැළැක්වීම, අධික තරබාරුව පාලනය කිරීම, අධික රුධිර පීඩනය පාලනය කිරීම සඳහා...