සුභ නැකැත්

2020-10-22 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා , බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා , සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.23 ශු - උදේ 06.27 සිට උදේ 07.09 දක්වා24 ශ උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා25 ර - උදේ 09.09 සිට උදේ 09.27...
2020-10-15 18:30:00
ඔක්තෝබර් 16 දා සිට ඔක්තෝබර් 22 දක්වා  ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු යි.16 ශු උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා 17 ශ උදේ 07.33...
2020-10-08 18:30:00
09 ශු උදේ 08.27 සිට උදේ 08.45 දක්වා 10 ශ උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා 11 ර උදේ 07.33 සිට උදේ 07.57 දක්වා 12 ච උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා 13 කු දහවල් 01.27 සිට දහවල් 01.57 දක්වා 14 බු උදේ 09.57 සිට උදේ 10.27...
2020-10-08 18:30:00
2020 අප්‍රේල් මස 14 වෙනි දිනෙන් උදා  වූ 1942 ශක වර්ෂයේ බුධ, ගුරු, සිකුරු යන ග්‍රහයින් තිදෙනාගේ ග්‍රහ චාරය අනුව, මෙම ග්‍රහයින් තිදෙනා යම් කේන්ද්‍රයක 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 යන භාවයක ස්ථානගතවීමෙන් යෙදෙන සරසවි යෝගය අප්‍රේල් මස සිට දෙසැම්බර්...
2020-10-08 18:30:00
මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය 2020 ඔක්තෝබර් 12 වන සඳුදා දින ආරම්භ වී නොවැම්බර් 06 වන සිකුරාදා දින අවසන් වන බව සඳහන් වන අතර, එසේම මෙවර 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය එළඹෙන ඔක්තෝබර් 11 වන ඉරිදා දිනයෙදී යෙදී ඇත. ඔක්තෝබර් 12 වන සඳුදා හා 11 වන ඉරු...
2020-10-01 18:30:00
මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය 2020 ඔක්තෝබර් 12 වන සඳුදා දින ආරම්භ වී නොවැම්බර් 06 වන සිකුරාදා දින අවසන් වන බව සඳහන් වන අතර, එසේම මෙවර 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය එළඹෙන ඔක්තෝබර් 11 වන ඉරිදා දිනයෙදී යෙදී ඇත. ඔක්තෝබර් 12 වන සඳුදා හා 11 වන ඉරු...