වෛද්‍ය නිරූපා සංජීවනී

2020-10-08 18:30:00
මෙම සියලුම බෝවන රෝගවල ව්‍යාප්තිය ඕසෝන්  පටලයේ හීනවීමත් ඈත්වීම වළකාලිය නොහැකි වූත් පාරිසරික උණුසුම් බව මත වැඩෙන දිලීර, බැක්ටීරියාවන් ව්‍යාප්ත වීම වැඩිවීම නිසා ය. තවද මදුරු කීටයින් බහුල වීමද වැළැක්විය නොහැකි වෙනවා. පරිසරය රැකගැනීම තුළ...
2020-08-20 18:30:00
 පෘථිවිය බොහෝ කොට ජලයෙන් මහමුහුදෙන් පිරී පැවැතීම ස්වභාවය වේ. මත්ස්‍ය විශේෂ ප්‍රධාන කොටස් 02 ක් වේ. මිරිදිය මත්ස්‍ය හා කරදිය මත්ස්‍ය ලෙසට වේ. සාගරයේ නොහොත් මහ මුහුදේ ජීවත්වන මත්ස්‍යයන් කරදිය මත්ස්‍යයන් ලෙසට ද, ගංගා, වැව්, පොකුණු, ඇල...