රත්නායක

2020-10-08 18:30:00
මෙම සියලුම බෝවන රෝගවල ව්‍යාප්තිය ඕසෝන්  පටලයේ හීනවීමත් ඈත්වීම වළකාලිය නොහැකි වූත් පාරිසරික උණුසුම් බව මත වැඩෙන දිලීර, බැක්ටීරියාවන් ව්‍යාප්ත වීම වැඩිවීම නිසා ය. තවද මදුරු කීටයින් බහුල වීමද වැළැක්විය නොහැකි වෙනවා. පරිසරය රැකගැනීම තුළ...