මොනරාගල සිරිගල ආයුර්වේද වෛද්‍ය මැණික් නේරංජනා හෙට්ටිආරච්චි සටහන එස්.එස්.එස්. ප්‍රනාන්දු

2020-11-19 18:30:00
අළුකෙසෙල් ගෙඩි සංයෝග කරමින් සකස් කරනු ලබන කස්තුරි මෝදකය පැසුණු අළුකෙසෙල් ගෙඩි අරළු, බුළු, නෙල්ලි, සූදුරු, කළුදුරු , කස්තුරි, නෙල්ලි, වැල්මී සතකුප්ප, කළු තල, ඉකිරි ඇට, රට ඉඳි ඇට ,නෙල්ලි, මානෙල් අල, හීන් එනසාල්, කුරුඳු පොතු, පි‍්‍රයංගු,...
2020-10-29 18:30:00
 මාන්දමින් වැළකීමට නම් හොඳ ආහාරයන් ලබා දිය යුතුය. දරුවන්ට දිය යුතු ධාන්‍ය වර්ග, එළවළු හා අලුත් පලතුරු කොතෙකුත් ඇත. එළවළු වර්ග වැඩියෙන් වැඩි වේලාවක් තැම්බීමෙන් හා තෙලෙහි බැදීම ආදි හේතුන් නිසා ඒවායේ අඩංගු පෝෂණ කොටස් විනාශ වේ. ...