පිළිසඳර රඹුක්කන කීර්ති එස්. කුමාර

2020-10-15 18:30:00
අක්මාවේ මේද තැන්පත් වීම අද බොහෝ වැඩිහිටියන් අතර සුලබව දක්නට ලැබෙන රෝග තත්ත්වයකි. බොහෝ දෙනෙක් තමන්ට මෙම තත්ත්වය ඇති වී තිබෙන බව දැනගන්නේ බොහෝ ප්‍රමාද වීය. ජ්චබබර තඪමඥප යනු අක්මාවේ සෛලවල මේදය තැන්පත් වීමයි.අක්මාවේ මේදය තැන්පත් වීම ප්‍රධාන...