පාරම්පරික වෛද්‍ය කන්ද හන්දියේ

2020-11-05 18:30:00
ඇත දෙවගයක් අල සහ වැල් කොහිල කියාදෙවගෙම කෑ හැකිය දලුටික රසට උයාකට මත ගතිය ඉන් නතරව සුවය සොයාමල බද්ධය කියන රෝගය පහව ගියා කටු ඇති උනත් මෙහි අලවල ඇති ගුණයවස විෂ නොමැති හින්දා හරි අපමණයමැල්ලුම වෑන්ජන දෙක ගත සිත පණයවැවුණේ කොහිල අර්ශස්...