ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2020-10-01 18:30:00
ඥාතීන් අතර සහයෝගය ගත සිත වෙහෙසා කරන කටයුතු අධික කරන කාලයක් වන අතර, සඳුගේ ගමන 11, 12, 1 යන භාවස්ථානවල සිදු වනු ලබයි. නිතර ගේ දොර කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීමට සිදු වන බවක් පෙනේ. මෙතෙක් ආරවුල්කාරී ලෙස පැවැති පවුලේ ගැටලුවක් නිරවුල් වන...