ඡ්‍යොතිෂවේදී-වැලිගම කේ.එච්. ධනපාල

2020-11-12 18:30:00
2020.11.16 වෙනි සඳු දින පැය 06.54 න් ලොව පාලනය කරන්නාවූ සූර්ය දිව්‍ය රාජ තෙම, කුජ හිමි වෘශ්චික රාශියට පැමිණ 2020.12.15 දින රාත්‍රීවනතුරු එහි ගමන් කරනු ඇත. විසා එක් අනුර, දෙට, වෘශ්චික රැස කීවාසේ ගුරුහිමි විසා නැකතේ 4 වන පාදයත් ශනි හිමි අනුර...