ඡ්‍යොතිෂවේදී-කොත්මලේ විජිත ඩී. ලියනආරච්චි

2020-11-05 18:30:00
නීචභංග රාජ යෝගය ගුරු ශනි යෝගය, බුධ ශ්‍රක්‍ර යෝගය, ගජකේශරි යෝගය, රවි චන්ද්‍ර ෂඩ්කෝණ දෘෂ්ඨිය, ශනිචන්ද්‍ර සෙනසුරු ජම්ම ලග්න මාරක ඒරාෂ්ඨකය යනාදී යෝගබලැතිවදක්ෂිණායනය හේමන්ත ඍතුවේ වෘශ්චික රවි 05 භාග ඉල්මහේ පුර සැටවක තිථියලත් කිවිදින මකර රාශිය...
2020-10-29 18:30:00
ධනු, මීන, මිථුන, කන්‍යා- හංස යෝගයමේෂ,කටක, තුලා, මකර- සස යෝගයවෘෂභ, මිථුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා, තුලා- අධියෝගයකටක, සිංහ- හර්ෂ යෝගයමේෂ, මිථුන, ධනු, මකර, කුම්භ ,මීන- අමල යෝගයමේෂ, වෘෂභ, මිථුන, තුලා, ධනු - සරලා යෝගයමකර, කුම්භ - විමල යෝගයරාශි...
2020-08-27 18:30:00
දක්ෂිණායනය, ශරත් ඍතුවේ සිංහ රවි 16 භාග බිනර මහේ පුර තුදුස්වක තිථිය, චන්ද්‍ර කුජ චතුර් කෝණ දෘෂ්ඨිය , කටක, රාශිය කටක, නවාංශකය පුවපල් නැකත, සිව්වන පාදය, බුධ ආධිත්‍ය යෝග බලය ඇතුළුව යෝග රැල්ලක් ද ආශි‍්‍රතව සැත්තැම්බර් 01 වෙනි කුජ දින අලුයම 02....
2020-07-30 18:30:00
දක්ෂිණායනය වර්ෂා සෘතුවෙහි මිථුන රවි 19 භාග නිකිණි මහේ පුර පසළොස්වක තිථිය චන්ද්‍රයා හිමි සුවණ නැකත සිංහ, මීන රාශි ආශි‍්‍රතව අගෝස්තු 03 සඳු දින පෙරවරු 07.08 සහ පස්වරු 09.33 ට ශනි හෝරාව ශනි පංචමය ද ශනි ශුක්ෂමයද මූලික කොටගත් ශ්‍රී ලාංකේය...
2020-07-23 18:30:00
දක්ෂිණායතනය වර්ෂා සෘතුවෙහි සිංහ රවි 01 භාග නිකිණි මහේ  අවදොළොස්වක තිථිය, සිංහ රාශිය මේෂ නවාංශකය මා නැකත 01 පාදය, චන්ද්‍ර, ශනි සප්තම දෘෂ්ටිය, රවි - කුජ සහ බුධ - කුජ සප්තම දෘෂ්ටිය ධනු- කුජ චතුර් කෝණ    දෘෂ්ටිය බුධ ආධිත්‍ය යෝගය...
2020-07-16 18:30:00
දක්ෂිණායනය, වර්ෂා සෘතුව, නිකිණි මහේ අවතෙළෙස්වක තිථිය, කටක රවි 32 භාග චන්ද්‍ර ගුරු සප්තම දෘෂ්ටිය රවි, කුජ චතුර්කෝණ දෘෂ්ඨිය, කුජ ගුරු ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ඨිය චන්ද්‍ර සිකුරු සංයෝගය, බුධ ආධිත්‍ය සහ ආනන්ද යෝග මේෂ රාශිය, මේෂ නවාංශකය, අස්විද 01 පාද, ආශි...