ඡ්‍යොතිර්වේදියා සම්මානලාභී ගොඩගම ජයසේන ජයසිංහ

2020-11-19 18:30:00
සඳු ලග්නාධිපතිගෙන් අපේ සිටියොත් සඳු සිටි රාශියෙහි වක්‍ර ග්‍රහයෙක් සිටියොත් රෝගියා විකාරකාරයකි. අට අධිපති ලග්නාධිපති අටේ හිටියොතින් (සම්බන්ධ නම් පමණක්) දෙදෙනා පාප සම්බන්ධ 8-11 හේ සිටී නම් හුදකලාව ලග්නාධිපති අටේ සිට මරණය දෙයි. තත්කාල...